Een werkgever moet een zieke werknemer in principe maximaal 104 weken loon doorbetalen en inspanning voor re-integratie verrichten. Regels hierover zijn terug te vinden in de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar. Per 1 juli 2023 komt er een aanvulling op artikel 4, wat gaat over het plan van aanpak dat binnen twee weken na de probleemanalyse van een bedrijfsarts wordt opgesteld. In dit plan bepalen werkgever en werknemer wat zij gaan doen voor de re-integratie, wat ze wanneer willen bereiken, hoe en wanneer ze evalueren en wie de casemanager is.

Passend werk en adviezen bedrijfsarts

Vanaf 1 juli 2023 is het de werkgever en werknemer verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven in het plan van aanpak, bijstellingen hiervan en de eerstejaarsevaluatie. De visie kan bijvoorbeeld gaan over passend werk, arbeidsmogelijkheden of twijfels over de adviezen van de bedrijfsarts. Het zou het gesprek over de re-integratie moeten bevorderen. De bedoeling is dat dit leidt tot meer betrokkenheid bij de re-integratie van werkgever en werknemer. Als het plan van aanpak wordt bijgesteld op basis van advies van een bedrijfsarts, een evaluatie of het opstellen van de eerstejaarstool, moet opnieuw de visie gegeven worden. Het geven van de visie is ook verplicht voor eigenrisicodragers voor de ZW.

Niet helemaal nieuw

Vaak maakt de visie al onderdeel uit van het plan van aanpak. Het blijkt dat de visie in de praktijk door werkgever en werknemer al vaak worden opgenomen in het plan van aanpak. UWV vraagt hier al om in een niet-verplicht format van het plan van aanpak op hun website. Voor de visie is wel enige kennis van re-integratie(wetgeving) nodig. Zowel werkgever als werknemer kunnen hiervoor eventueel terecht bij een case-manager, arbeidsdeskundige of arbodienst. Minister Van Gennip van SZW geeft aan dat het ontbreken van een duidelijke visie niet direct een reden zal zijn voor het opleggen van een loondoorbetalingsverplichting (loonsanctie). Er wordt ook geen extra loonsanctiemogelijkheid ingevoerd.

Overgangsrecht

De nieuwe maatregel is alleen van toepassing op documenten van werkgever en werknemer die na 1 juli 2023 opgesteld worden.

Bron: Rendement